Οι ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτουν τα ιατρικά σας έξοδα ανάλογα με το συμβόλαιο που έχετε υπογράψει.

Συνήθως όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο αλλά και οι διεθνής ασφαλιστικές εταιρίες καλύπτουν όλο το ποσό της επέμβασης που θα υποβληθείτε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συμπληρωθεί το έντυπο εισαγωγής στο ιδιωτικό νοσοκομείο και να προσκομιστεί στην ασφαλιστική σας εταιρεία μαζί με την έκθεση του ιατρού.

Όσον αφορά στην κλινική εξέταση και τις απεικονιστικές εξετάσεις αυτές καλύπτονται μόνο εάν υπάρχει αυτή η πρόνοια στο συμβόλαιο που έχετε υπογράψει.

Σε αυτές τις περιπτώσεις πληρώνετε την επίσκεψη και την απεικονιστική εξέταση και προσκομίζετε την απόδειξη μαζί με την έκθεση του ιατρού στην ασφάλεια σας για να αποζημιωθείτε.

Ο ιατρός συνεργάζεται με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.